Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Permaslahan Hukum di dalam Masyarakat

Isi karangan-karangan yang dikumpulkan dalam buku ini antara lain adalah mengenai konspsi-konsepsi dan teori-teori mengenai studi hukum dan masyarakat ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1980

Pokok-Pokok untuk Rancangan Undang-Undang Wajib Simpan Karya Cetak

Karya cetak adalah semua hasil cetakan dari segala jenis alat pencetak atau alat penggandaan yang mempunyai nilai ilmiah dan budaya dengan tujuan untu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Persetujuan Jual-Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jual-Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar h ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1974

Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara

Buku ini disajikan kepada khalayak ramai khususnya kepada para mahasiswa, para pejabat administrasi negara dan mereka yang ingin mengetahui seluk belu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Penjabaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Urutan penguraian penjabaran ini dimulai dengan pendahuluan yang berisi pangkal bertolak kita dalam menghayati dan mengamalkan pancasila, kemudian dii ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Pokok-Pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia

Jiwa pancasila yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat, dirumuskan secara jelas dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai suatu negara demokrati ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Psikiater dan Pengadilan

Salah satu kewajiban seorang psikiater Indonesia yang cukup berat adalah bertindak sebagai saksi ahli di depan pengadilan, suatu tugas yang dalam ilmu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1976

Pengantar Ilmu Politik

Penjelasan pada buku ini dikategorikan kedalam 7 bab - Bab I membahas tentang keadaan ilmu politik dewasa ini - Bab II tentang pokok dan hakekat ilm ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1980

Program Bantuan Pembangunan (Inpres Nomor 1 s/d 6 Tahun 1977)

Pendapatan daerah yang dihasilkan dari sumber-sumber yang dimilikinya, tidaklah cukup untuk membiayai pembangunan daerahnya, sedangkan tantangan untuk ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1977

Perundang-Undangan Madjapahit

Buku ini merupakan sejarah perundang-undangan yang digunakan pada masa majapahit. (selengkapnya)

Tahun terbit 1976
Prev 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 Next